วีดีโอย้อนหลังเนื้อหาที่เรียนทั้งหมด

บทที่ 2 การเขียน python เบื้องต้น หน่วยที่ 1 เรื่อง ตัวดำเนินการ...

เว็บไซต์รัน python ออนไลน์ ตัวแปร (Variable)ตัวแปร (variable) คือ ชื่อที่ตั้งขึ้นมาเพื่ออ้างอิงถึงตำแหน่งหน่วยความจำที่ใช้จัดเก็บข้อมูล และสามารถเรียกค่าข้อมูลที่เก็บอยู่ออกมาใช้ กระบวนการสร้างตัวแปรเรียกว่าการประกาศตัวแปรกฎการตั้งชื่อตัวแปรชื่อของตัวแปรต้องขึ้นต้นด้วย a-z, A-Z หรือเครื่องหมาย _ภายในชื่อของตัวแปลประกอบด้วย a-z, A-Z, 0–9 หรือ เครื่องหมาย _ห้ามเป็นช่องว่างหรือเครื่องหมายอื่นตัวอักษรพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่จะแตกต่างกัน (Case Sensitive)ห้ามใช้คำสงวน (reserved words)...

รายวิชาทั้งหมด ภาคเรียนที่ 2/2564

รายวิชาทั้งหมด วิชา เทคโนโลยี 2 ม.1 (ว20232) วิชา วิทยาการคำนวณ ม.1 (ว21104) วิชา วิทยาการคำนวณ...

การเขียน Story boad

การเขียน story board ความหมายของสตอรี่บอร์ด (Story Board) สตอรี่บอร์ด (Story Board) คือการเขียนกรอบแสดงเรื่องราวที่สมบูรณ์ของภาพยนตร์หรือหนังแต่ละเรื่อง โดยมีการแสดงรายละเอียดที่จะปรากฏในแต่ละฉากหรือแต่ละหน้าจอ เช่น ข้อความ ภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียงดนตรี เสียงพูดและแต่ละอย่างนั้นมีลำดับของการปรากฏว่าอะไรจะปรากฏขึ้นก่อน-หลัง อะไรจะปรากฏพร้อมกัน เป็นการออกแบบอย่างละเอียดในแต่ละหน้าจอก่อนที่จะลงมือสร้างเอนิเมชันหรือ หนังขึ้นมาจริงๆ • Storyboard คือ การสร้างภาพให้เห็นลำดับขั้นตอนตามเนื้อเรื่องที่ต้องการ โดยเฉพาะภาพเคลื่อนไหว • รายละเอียดที่ควรมีใน Storyboard ได้แก่ คำอธิบายแต่ละสื่อที่ใช้ (ข้อความ รูปภาพ...