คาบ 8 วิชาวิทยการคำนวณ ม.6/1 รหัสวิชา ว33104

ให้นักเรียนศึกษา กฎการตัดสินใจจากตัวอย่างในหน้า 26

โดยครูมีสถานการณ์สมมุติให้นักเรียนและให้นักเรียนเขียน เป็นกฎโดยใช้การอนุมาน(คือการคาดการณ์ด้วยเหตุและผล)

สถานการณ์ที่กำหนดให้ต่อไปนี้

-ถ้าคุณมีความรู้ในการชึ้น ลิฟ คุณสามารถแทนความรู้ของคุณด้วยกฎอย่างไร(ให้ดูตัวอย่างสถานการ์การข้ามถนนเป็นตัวอย่าง) ในหน้า 26 (5 คะแนน) ทำใส่สมุด ๆจะอยู่ที่โต๊ะด้านหน้า