คาบที่ 6-7 วิชาเทคโนโลยี 2 ม.1 รหัสวิชา ว20232

ให้นักเรียนทำงาน E-book ให้เสร็จ  ส่วนนักเรียนคนไหนที่ทำเสร็จแล้วให้นักเรียนตอบคำถาม  3  ข้อต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

  1.   โปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบ E-book นอกเหนือจาก power point มีอะไรบ้าง  ตอบมา 3 โปรแกรม

  2.    หลักในการสร้าง E-book ที่ดีมีอะไรบ้างตอบตามความเข้าใจ

  3.     E-book แตกต่างจากหนังสือธรรมดา อย่างไร ตอบตามความเข้าใจ