คาบที่ 1 วิชา วิทยาการคำนวณ ม.3/4 รหัสวิชา ว23104

  1. ให้นักเรียน เข้าไปที่ googel colab และให้นักเรียนเขียนโปรแกรมต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
  2. โดยมีข้อมูลในการเขียนต่อไปนี้

a=10
b=20
c=40
d= 100
e=100000
sum1=a+b+c/d
sum2=e-sum1

โดยให้นักเรียนเขียนคำตอบออกมาให้ได้ตามตัวอย่างต่อไปนี้แล้วให้นักเรียน เขียนและจดโค้ดลงในสมุด 5 คะแนน