คาบ 7 วิชาวิชาวิทยาการคำนวณ 1/2 รหัสวิชา ว21104

ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมตามตัวอย่างต่อไปนี้แล้วจดลงในสมุด 5 คะแนน

โค้ดโปรแกรมให้พิมพ์ตาม เผื่อด้านบนไม่ชัด

print(” นายสุเมธ  วิชาพล \n อยู่บ้านเลขที่  90  หมู่ที่  12  ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองจังหวัดร้อยเอ็ด\n กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1\n\n”)
print(“10\n20\n100\n100000\n1000000”)