งานวิชาวิทยการคำนวณ ม.1 ห้อง 1/1-5

ให้นักเรียนเติม flowchat ต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
ทำลงในสมุด 5 คะแนน