คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มเติม
ชื่อวิชา วิทยาการคำนวณ 2 รหัสวิชา ง 21104 เวลา 20 ชั่วโมง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 0.5 หน่วยกิต
ศึกษาการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ การประมวลผล
การสร้างทางเลือกและประเมินผลเพื่อตัดสินใจซอฟต์แวร์และบริการอินเตอร์เน็ตที่ใช้ในการจัดการข้อมูล
แนวทางการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ปลอดภัย การจัดการ
อัตลักษณ์ การพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา ข้อตกลงและข้อกำหนดการใช้สื่อและแหล่งข้อมูล
มีทักษะการใช้ซอฟต์แวร์ หรือบริการอินเตอร์เน็ตในการรวบรวม ประเมินผล และนำเสนอได้อย่างถูกต้อง
และแม่นยำ รวบรวมข้อมูลและสร้างทางเลือก
ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและตระหนักถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และไม่สร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่น คุณธรรมจริยธรรม
ค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
ตัวชี้วัด
ว.4.2 ม.1/3 , ม.1/4
รวมทั้งหมด 2 ตัวชี้วัด

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here